Egen försörjning

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som har sin huvudsakliga inkomstkälla från förvärvsarbete.
Enhet: Procent.

Syfte

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Personer som insjuknar i ung ålder och ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden löper särskilt stor risk för framtida ekonomiskt utsatta förhållanden. Att komma ut i arbetslivet kan ha gynnsamma ekonomiska konsekvenser för personer med schizofreni och innebär möjlighet att delta i samhället och leva som andra. En fungerande vård och omsorg är en av förutsättningarna för detta.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret (Socialstyrelsen) och Registerbaserad Aktivitetsstatistik (RAKS) (Statistiska Centralbyrån (SCB)). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni som inte vårdats i specialiserad vård under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se