Dödlighet och återinskrivning på sjukhus inom ett år efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel strokefall som dör eller återinskrivs på sjukhus inom ett år.
Enhet: Procent.

Syfte

Måttet är ett sätt att spegla andelen patienter som återinsjuknar i hjärt- kärlsjukdom. Anledning till återinskrivning kan vara ny stroke, sena effekter av stroke eller annan hjärt- kärlsjukdom. Personer som redan drabbats av hjärt- kärlsjukdom, exempelvis stroke, löper större risk att återinsjukna i hjärt- kärlsjukdom. Indikatorn är främst ett mått på kvaliteten i den sekundärpreventiva behandlingen efter stroke.

Önskvärt värde

lågt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen). Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast huvuddiagnoser i täljaren ingår i jämförelsen. Det minskar risken för tolkningssvårigheter till följd av olikheter i diagnosregistrering. Vissa sjukhus (främst universitetssjukhusen) har en högre andel patienter med svår stroke, intracerebral blödning eller andra komplicerande faktorer.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.