Dödlighet och återinskrivning på sjukhus inom ett år efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel strokefall som dör eller återinskrivs på sjukhus inom ett år.
Enhet: Procent.

Syfte

Måttet är ett sätt att spegla andelen patienter som återinsjuknar i hjärt- kärlsjukdom. Anledning till återinskrivning kan vara ny stroke, sena effekter av stroke eller annan hjärt- kärlsjukdom. Personer som redan drabbats av hjärt- kärlsjukdom, exempelvis stroke, löper större risk att återinsjukna i hjärt- kärlsjukdom. Indikatorn är främst ett mått på kvaliteten i den sekundärpreventiva behandlingen efter stroke.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret, Dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast huvuddiagnoser i täljaren ingår i jämförelsen. Det minskar risken för tolkningssvårigheter till följd av olikheter i diagnosregistrering. Vissa sjukhus (främst universitetssjukhusen) har en högre andel patienter med svår stroke, intracerebral blödning eller andra komplicerande faktorer.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se