Dödlighet i stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Antalet dödsfall i stroke per 100 000 invånare i åldern 1-79 år.
Enhet: Antal per 100 000 i befolkningen.

Syfte

Måttet visar antalet dödsfall i befolkningen under 80 år. Dödlighet i stroke i åldern 1-79 år bedöms kunna påverkas av hälso- och sjukvården genom medicinska insatser, tidig upptäckt och adekvat behandling.

Önskvärt värde

lågt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen). Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Tolkningen bör ske med en viss försiktighet då metoden att sätta diagnoser kan variera mellan landstingen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.