Dödlighet efter sjukhusvårdad stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen som avlidit inom 28 respektive 365 dagar från insjuknandet i sjukhusvårdad förstagångsstroke.
Enhet: Procent.

Syfte

Risken att dö inom 28 dagar efter sjukhusvårdad stroke är ett mått på hur väl sjukvården klarar det akuta omhändertagandet av personer som insjuknat i sjukdomen. Dödligheten inom 365 dagar speglar även effekten av övriga insatser, såsom sekundärprevention och rehabilitering.

Önskvärt värde

lågt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Dödsorsaksregistret och patientregistret (Socialstyrelsen). Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Mycket litet bortfall av personnummer i både patientregistrets slutenvårdsdel och i dödsorsaksregistret. Skiftande diagnoskriterier i de olika landstingen kan påverka resultaten. Vissa sjukhus (främst universitetssjukhusen) har en högre andel patienter med svår stroke, intracerebral blödning eller andra komplicerande faktorer.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.