Dödlighet efter sjukhusvårdad stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen som avlidit inom 28 respektive 365 dagar från insjuknandet i sjukhusvårdad förstagångsstroke.
Enhet: Procent.

Syfte

Risken att dö inom 28 dagar efter sjukhusvårdad stroke är ett mått på hur väl sjukvården klarar det akuta omhändertagandet av personer som insjuknat i sjukdomen. Dödligheten inom 365 dagar speglar även effekten av övriga insatser, såsom sekundärprevention och rehabilitering.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Uppgifter om stroke: patientregistret (Socialstyrelsen). Uppgifter om dödsdatum: Dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Mycket litet bortfall av personnummer i både Patientregistrets slutenvårdsdel och i Dödsorsaksregistret. Skiftande diagnoskriterier i de olika landstingen kan påverka resultaten. Vissa sjukhus (främst universitetssjukhusen) har en högre andel patienter med svår stroke, intracerebral blödning eller andra komplicerande faktorer.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se