Död eller ADL-beroende 3 månader efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen avlidna eller ADL-beroende tre månader efter stroke.
Enhet: Procent.

Syfte

Indikatorn är ett viktigt mått på kvalitet i hälso- och sjukvårdens omhändertagande av patienter med stroke. Den mäter både effekter av direkt livräddande insatser och hur stor andel av de patienter som överlever som fått hjärnskada som leder till ADL-beroende. ADL står för allmän daglig livsföring och avser här förmågan att självständigt klara på- och avklädning samt toalettbesök. Utfallet av indikatorn kan bland annat påverkas med ett snabbt och korrekt omhändertagande på sjukhuset.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Sjukhusens varierande täckningsgrad kan påverka resultatet för indikatorn. Såväl universitetssjukhusen som sjukhus som inte har akut omhändertagande av strokepatienter har ofta patienter med svårare stroke och sämre prognos. I jämförelsen kring ADL beroende ingår endast de som har besvarat enkäten vilket kan påverka resultatet. Täckningsgraden, liksom svarsfrekvensen, kan påverka resultatet för indikatorn. Hög täckningsgrad kan innebära att fler patienter med svår stroke kan ha nåtts av uppföljningen och därmed kan andelen ADL-oberoende bli högre. Låg svarsfrekvens kan bero på att främst patienter med lindrigare funktionshinder svarar, och detta kan istället ge ett falskt positivt resultat. Insamlingsmetoden för enkäten kan förutom enkätrapportering även vara telefonintervju eller återbesök i sjukvården. Uppgifterna kan komma från patient men även från närstående och sjukvårdspersonal (till exempel i särskilda boenden).

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se