Direktinläggning på strokeenhet vid stroke.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall med stroke som vid akut insjuknande skrivs in direkt på en strokeenhet eller intensivvårdsavdelning (IVA) utan att först vårdas på annan vårdavdelning.
Enhet: Procent.

Syfte

Vård på strokeenhet minskar dödlighet, funktionsberoende och behov av institutionsvård. Direktintag på strokeenhet som första vårdnivå innebär högre vårdkvalitet oavsett ålder vid insjuknandet, kön samt sjukdomens allvarlighetsgrad.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

>=90 procent

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Varierande täckningsgrad till kvalitetsregistret i landstingen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer