Delat beslutsfattande

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd för vilka det finns en aktuell, dokumenterad plan för insatser inom vård eller omsorg där patienten haft en aktiv roll i planeringen av insatserna.
Enhet: Procent.

Syfte

Inom den psykiatriska vården är samarbetet och relationen mellan patient och behandlare viktigt för att positiva behandlingsresultat ska uppnås. Patientlagens skrivningar om information, delaktighet, samtycke och individuell planering kan motsvaras av ett strukturerat arbete utifrån metoden delat beslutsfattande. Åtgärden delat beslutsfattande kan ge ökad känsla av egenmakt och bättre relation till behandlaren. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda delat beslutsfattande till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Kvalitetsregistret för psykosvård, PsykosR. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Låg täckningsgrad i PsykosR. Frågan i PsykosR är allmänt hållen och kanske inte mäter det den avser att mäta, då delat beslutsfattande som arbetssätt innebär att vissa förutsättningar bör vara uppfyllda: * Minst två personer måste vara involverade. * Alla inblandade ska delta i beslutsprocessen och acceptera de beslut som fattas och beslut kan inte ändras enbart av den ena parten. * Processen ska avslutas med att ett aktivt beslut fattas (som även kan innebära att göra ingenting). I processen kan användas såväl beslutsstödjande material som stegvisa modeller för hur beslutsprocessen ska genomföras (Shared decision making – en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård. Socialstyrelsen 2012).

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.