Boendeinsatser i form av bostad först till hemlösa

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

socialtjänst

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Kommuner, stadsdelar/stadsområden som uppger att de kan erbjuda boendeinsatser i form av bostad först till hemlösa personer med missbruk, beroende eller psykisk sjukdom.

Syfte

Det finns vetenskapligt stöd för att åtgärden bostad först ger stor effekt på boendestabilitet. Åtgärden innebär erbjudande av bostad utan krav på behandlingsföljsamhet eller annan meritering. Åtgärden ger även ökad livskvalitet och minskad risk för återinsjuknande. Givet dessa effekter är åtgärden sannolikt kostnadseffektiv. Socialtjänsten bör enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda bostad först till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som saknar egen bostad (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till socialtjänsten, myndighetsutövning, inom ramen för Socialstyrelsens öppna jämförelser socialtjänst. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Strukturmåttet visar inte hur stor andel av de personer som borde ha stödinsatsen som fått den. Möjliga problem med att få data från kommuner och stadsdelar/stadsområden. I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå, bl. a. beroende på hur respondenten tolkat frågan.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se