Boendeinsatser i form av boendetrappa till hemlösa

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Verksamhetsområde

socialtjänst

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Kommuner, stadsdelar/stadsområden som uppger att de kan erbjuda boendeinsatser i form av boendetrappa till hemlösa personer med missbruk, beroende eller psykisk sjukdom.

Syfte

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av åtgärden boendetrappa. Konsensus bland experter utifrån beprövad erfarenhet har heller inte uppnåtts. Att ha ett boende kan skapa struktur och rutiner, vilket kan underlätta för individen att förbättra sin funktionsförmåga, men det kan ha negativa effekter att exempelvis inte komma vidare till nästa steg i trappan, eller att falla ett eller flera steg tillbaka. Socialtjänsten kan i undantagsfall enligt Socialstyrelsens rekommendation erbjuda boendetrappa till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som saknar egen bostad.

Önskvärt värde

lågt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till socialtjänsten, myndighetsutövning, inom ramen för Socialstyrelsens öppna jämförelser socialtjänst. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Strukturmåttet visar inte hur stor andel av de personer som borde ha stödinsatsen som fått den. Möjliga problem med att få data från kommuner och stadsdelar/stadsområden. I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå, bl. a. beroende på hur respondenten tolkat frågan.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.