Blodtryckssänkande behandling efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel av sjukhusvårdade strokefall där patienterna fick behandling med blodtryckssänkande läkemedel vid utskrivning samt 12-18 månader efter stroke.
Enhet: Procent.

Syfte

Blodtrycksbehandling efter stroke är en av de viktigaste och mest fundamentala åtgärderna för att förebygga återfall av stroke och andra hjärt- kärlhändelser. Behandlingen är i många fall livslång. Patienter som insjuknat i stroke med normalt eller förhöjt blodtryck rekommenderas behandling med blodtryckssänkande läkemedel. Genom att mäta andelen som behandlas 12-18 månader efter utskrivning tas hänsyn till skillnader mellan landstingen kring förskrivningsrutiner.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

12-18 månader efter utskrivning:>=80 procent

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke för uppgifter om stroke, dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen) för uppgift om dödsdatum, läkemedelsregistret för uppgift om läkemedel (Socialstyrelsen). Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Vissa läkemedel med blodtryckssänkande effekt kan förskrivas också av andra skäl än högt blodtryck, exempelvis hjärtsvikt eller kärlkramp. Sjukhusens rutiner vid ställningstagande till sekundärprevention kan variera. För vissa sjukhus sker detta ställningstagande i samband med återbesök i öppenvård någon vecka efter utskrivningstillfället

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.