Blödningskomplikation vid antikoagulantiabehandling, stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall med ischemisk stroke och antikoagulantiabehandling som fått blödningskomplikation som kräver slutenvård på sjukhus.
Enhet: Procent.

Syfte

Behandling med antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel) medför en ökad risk för blödningar. Risken för denna typ av komplikationer minskar vid korrekt dosering, noggrann monitorering och regelbunden uppföljning. Indikatorn mäter indirekt kvaliteten i dosering, monitorering och uppföljning av patienter med antikoagulantia.

Önskvärt värde

lågt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke för indentifiering av patientgruppen och uppgifter om utskrivningsdatum, patientregistret (Socialstyrelsen) för uppgifter om förmaksflimmer och blödningskomplikation, läkemedelsregistret (Socialstyrelsen) för uppgifter om läkemedelsuttag. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Patienter med förmaksflimmer som endast vårdats i primärvården inkluderas inte i jämförelsen. Läkemedel ordinerade i slutenvården eller dispenserade från läkemedelsförråd ingår inte i jämförelsen. Information om vilka läkemedel som verkligen intas av patienten finns inte i registret.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.