Beteendepåverkande insatser för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som fått åtgärder för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor.
Enhet: Procent.

Syfte

Åtgärderna kan bidra till viktnedgång och en förbättring av livskvaliteten. Utifrån den kraftigt ökade risken för metabola sjukdomar hos personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är åtgärden mycket angelägen. Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda beteendepåverkande insatser för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd med otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma kostvanor (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret (Socialstyrelsen). Vårdåtgärden kan även vara möjlig att fånga upp i registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen). Från 2019 är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter till myndigheten om vårdåtgärder som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal där kommunen är vårgivare. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni som inte vårdats i specialiserad vård under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Bristande registrering av vårdåtgärder kan förekomma. Beteendepåverkande insatser borde utgöras av annat än samtal liksom att krav på regelbundenhet är viktigt. Patientregistret saknar uppgifter om levnadsvanor. Uppgifter från primärvården saknas.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se