Behandling med quetiapin, ziprasidon eller zuklopentixol

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som behandlats med quetiapin, ziprasidon eller zuklopentixol.
Enhet: Procent.

Syfte

Läkemedlet quetiapin ger svag effekt på psykossymtom, förhållandevis liten risk för behandlingsavbrott och extrapyramidala biverkningar men större risk för viktuppgång och sedering än de flesta andra antipsykotiska läkemedel, vilket innebär ökad risk för kroppsliga sjukdomar och för tidig död. Sedering kan även försvåra psykoterapeutiska insatser. Läkemedlet ziprasidon ger svag effekt på psykossymtom, stor risk för behandlingsavbrott samt ökad risk för hjärtrytmrubbning och kräver därför kontinuerlig monitorering. Läkemedlet innebär större risk för sedering än de flesta andra antipsykotiska läkemedel och behöver tas två gånger per dag tillsammans med mat, vilket kan vara svårt för många. Zuklopentixol är sederande och är förknippat med doseringsproblem. Läkemedlet bör inte användas vid underhållsbehandling. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer kan hälso- och sjukvården erbjuda dessa läkemedel enbart i undantagstagsfall till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (quetiapin prioritet 8, ziprasidon prioritet 9 och zuklopentixol prioritet 10).

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som inte vårdats i specialiserad vård under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Läkemedel som förskrivs till patienten men som inte hämtas ut av patienten finns inte i läkemedelsregistret, liksom läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd (rekvisitionsläkemedel). Uppgifter över andel läkemedel som försäljs till vården i förhållande till den andel som förskrivs till patienten, kan komplettera uppgifterna från läkemedelsregistret för att få en bild av en möjlig underskattning av läkemedelsanvändningen i respektive landsting (källa: statistiksystemet Concise).

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se