Behandling med olanzapin i akut fas

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med akuta och övergående psykotiska syndrom som behandlas med olanzapin.
Enhet: Procent.

Syfte

Läkemedlet olanzapin har bra antipsykotisk effekt i akut fas men har nackdelar som underhållsbehandling. Framför allt är risken stor för viktuppgång på grund av sämre insulinkänslighet. Risken för sedering är också betydande vilket kan försvåra rehabiliteringen. Olanzapin har fått lägre prioritet i Socialstyrelsens rekommendationer än exempelvis risperidon i och med de risker för försämrad fysisk hälsa som läkemedlet innebär. Enligt rekommendationerna kan hälso- och sjukvården erbjuda läkemedlet till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, exempelvis i akut fas (prioritet 4).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som inte vårdats i specialiserad vård under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Personer kan felaktigt klassificeras som nyinsjuknade om de varit sjuka tidigare utan att uppsöka specialiserad vård. Läkemedel som förskrivs till patienten men som inte hämtas ut av patienten finns inte i läkemedelsregistret, liksom läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd (rekvisitionsläkemedel). Uppgifter över andel läkemedel som försäljs till vården i förhållande till den andel som förskrivs till patienten, kan komplettera uppgifterna från läkemedelsregistret för att få en bild av en möjlig underskattning av läkemedelsanvändningen i respektive landsting (källa: statistiksystemet Concise).

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se