Bedömning av sväljförmåga

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel sjukhusvårdade strokefall där en initial bedömning av sväljförmågan har gjorts hos patienten inom ett dygn från ankomst till sjukhus.
Enhet: Procent.

Syfte

Stroke kan leda till nedsatt förmåga att svälja, vilket i sin följd kan leda till komplikationer, till exempel aspiration och lunginflammation. Vid stroke görs en bedömning av sväljförmågan vilket ligger till grund för ställningstagande hur patienter fortsatt ska tillföras vätska och mat. En bedömning av sväljförmågan är därför aktuellt hos samtliga patienter med stroke. Ett praktiskt sväljtest, där förmågan att svälja vatten undersöks på ett standardiserat sätt, görs hos patienter som är vakna och kan medverka i undersökningen. Ett praktiskt sväljtest är inte lämpligt att genomföra hos patienter som uppenbarligen saknar förmåga att svälja, till exempel på grund av sänkt vakenhetsgrad eller annan orsak till att inte kunna medverka. I sådana fall görs endast en bedömning av sväljförmågan (utan ytterligare testning) att det inte är lämpligt att ge vätska och mat genom munnen. Resultatet av en sväljbedömning dokumenteras i journal. Syftet med indikatorn är att följa upp i vilken utsträckning sjukvården har procedur för genomförandet av sväljbedömning i det akuta skedet vid insjuknande i stroke. Indikatorn omfattar a) bedömning med praktiskt test hos patienter som kan medverka i undersökningen, och b) bedömning utan praktiskt test hos patienter som är vakenhetssänkta eller av annan anledning inte kan medverka i undersökningen.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

100 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Fall där uppgifter om sväljtest inte finns angivna räknas som att bedömning med sväljtest inte har genomförts.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se