Barn och vuxna som upplever sig ha fått tillräcklig information om behandlingsalternativ

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

individanpassad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel barn och vuxna som anser att de fått tillräcklig information från tandvårdspersonalen om behandlingsalternativ.
Enhet: Procent.

Syfte

Det kan finnas alternativa behandlingsåtgärder att åtgärda sjukdomar och problem i munhålan. För att tillfredsställa kraven på respekt och lyhördhet för individuella behov behöver alternativa behandlingsalternativ kommuniceras. Informationsskyldighet regleras i tandvårdslagen.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientenkät från SKR.

Felkällor

Enkäter har ofta låg svarsfrekvens. Att mäta vad som kan anses vara tillräcklig information är förenat med svårigheter. Indikatorn bör därför tolkas med försiktighet.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se