Antipsykotiskt läkemedel i depåform vid samsjuklighet med missbruk eller beroende

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Andel av personer med diagnosen schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som har samsjuklighet med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och som behandlas med antipsykotiskt läkemedel i depåform.
Enhet: Procent.

Syfte

Personer med schizofrenisjukdom har svåra funktionsnedsättningar och lever i genomsnitt närmare 15 år kortare än befolkningen i genomsnitt. Att samtidigt ha ett beroende av alkohol eller narkotika innebär ytterligare förhöjd dödlighet och att tillståndet är mycket allvarligt. Det vetenskapliga underlaget ger stöd för att depåbehandling minskar risken för behandlingsavbrott och Socialstyrelsen rekommenderar att antipsykotiska läkemedel i depåform bör erbjudas av hälso- och sjukvården till denna grupp (prioritet 2).

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med diagnosen schizofreni som inte vårdats i specialiserad vård under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Personer med missbruksproblematik som inte fått diagnos ingår inte heller. Klassificeringen av svårbehandlade kan vara bristfällig. Läkemedel som förskrivs till patienten men som inte hämtas ut av patienten finns inte i läkemedelsregistret, liksom läkemedel dispenserade från läkemedelsförråd (rekvisitionsläkemedel), vilket kan vara vanligt förekommande just när det gäller depåläkemedel. Uppgifter över andel läkemedel som försäljs till vården i förhållande till den andel som förskrivs till patienten, kan ge bild av en möjlig underskattning av läkemedelsanvänd-ningen i respektive landsting då uppgifterna baseras på läkemedelsregistret (källa: statistiksystemet Concise).

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se