Antikoagulantia vid förmaksflimmer och TIA

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel fall av TIA och förmaksflimmer där patienten behandlas med antikoagulantia 0-3 samt 12-18 månader efter TIA.
Enhet: Procent.

Syfte

Förmaksflimmer kan leda till att blodproppar bildas. Patienter med förmaksflimmer som insjuknar i TIA rekommenderas behandling med blodproppshämmande läkemedel som sekunderprevention för att minska risken för nya TIA attacker samt en stroke. Indikatorn mäter kvaliteten i sjukvårdens sekundärpreventiva arbete kring patienter med TIA och förmaksflimmer.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

0-3 samt 12-18 månader efter utskrivning:>=85 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Identifiering av den aktuella patientgruppen, inklusive utskrivningsdatum: Riksstroke. Information om förmaksflimmer: patientregistret (Socialstyrelsen). Information om läkemedelsuttag: Läkemedelsregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Sjukhusens rutiner vid ställningstagande till sekundärprevention kan variera. För vissa sjukhus sker detta ställningstagande i samband med återbesök i öppenvård.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se