Antikoagulantia vid förmaksflimmer och akut ischemisk stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel fall med ischemisk stroke och förmaksflimmer där patienten behandlas med antikoagulantia 0-3 månader samt 12-18 månader efter akut ischemisk stroke.
Enhet: Procent.

Syfte

Förmaksflimmer kan leda till att blodproppar i hjärtat bildas. Patienter med förmaksflimmer som insjuknar i ischemisk stroke rekommenderas behandling med blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) som sekunderprevention för att minska risken för en stroke. Indikatorn mäter kvaliteten i sjukvårdens sekundärpreventiva arbete kring strokepatienter med förmaksflimmer. I yngre åldersgrupper förekommer mindre kontraindikationer för behandling. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård har behandling med non-vitamin K antagonister (NOAK) högre prioritet än warfarin för personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

12-18 månader efter utskrivning:>=80 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Identifiering av den aktuella patientgruppen, inklusive utskrivningsdatum: Riksstroke. Information om förmaksflimmer: patientregistret (Socialstyrelsen). Information om läkemedelsuttag: Läkemedelsregistret. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Relativt få patienter med ischemisk stroke behandlas med antikoagulantia vilket minskar den statistiska säkerheten vid landstingsjämförelser. Antikoagulantiabehandling innebär en högre risk för allvarliga biverkningar vilket medför att framför allt äldre patienter i mindre utsträckning blir aktuella för behandlingen. Sjukhusens rutiner vid ställningstagande till sekundärprevention kan variera. För vissa sjukhus sker detta ställningstagande i samband med återbesök i öppenvård.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se