Antikoagulantia vid förmaksflimmer efter TIA

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen fall av TIA och förmaksflimmer där patienten behandlas med antikoagulantia vid utskrivning samt 12-18 månader efter TIA.
Enhet: Procent.

Syfte

Förmaksflimmer kan leda till att blodproppar bildas. Patienter med förmaksflimmer som insjuknar i TIA rekommenderas behandling med blodproppshämmande läkemedel som sekunderprevention för att minska risken för nya TIA attacker samt en stroke. Indikatorn mäter kvaliteten i sjukvårdens sekundärpreventiva arbete kring patienter med TIA och förmaksflimmer. I yngre åldersgrupper är andelen behandlade lättare att jämföra eftersom indikationer för behandling är mer homogena.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke för indentifiering av patientgruppen och uppgifter om utskrivningsdatum, dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen) för uppgifter om dödsdatum, läkemedelsregistret (Socialstyrelsen) för uppgifter om läkemedelsuttag. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Antikoagulantiabehandling innebär en högre risk för allvarliga biverkningar vilket medför att framför allt äldre patienter i mindre utsträckning blir aktuella för behandlingen. Sjukhusens rutiner vid ställningstagande till sekundärprevention kan variera. För vissa sjukhus sker detta ställningstagande i samband med återbesök i öppenvård någon vecka efter utskrivningstillfället.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.