Ålder vid första diagnostillfälle

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Genomsnittlig ålder när diagnosen endometrios först ställs.
Enhet: Medelvärde.

Syfte

Generellt sett fastställs endometriosdiagnos först efter laparoskopisk undersökning. Laparoskopi ska dock endast utföras då behandling med hormoner och smärtstillande läkemedel har en otillräcklig symtomlindrande effekt, eftersom kirurgiska ingrepp är förenade med risker för allvarliga komplikationer. Genom att mäta vid vilken ålder personer med endometrios får sin diagnos för första gången, tydliggörs eventuella skillnader i förmåga till korrekt diagnostik, samt skillnader i väntetid. Åldern vid symtomdebut bör vara liknande mellan olika regioners populationer.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens patientregister. Datakälla finns. Kontinuerlig insamling.

Felkällor

Indikatorn redovisar enbart de med konstaterad endometriosdiagnos. I patientregistret finns ICD-10 kodad data från slutenvården från 1997 och öppenvården från 2001. Endometriosdiagnos som sätts i primärvården redovisas inte i patientregistret. Potentiella felkällor: Endometriosdiagnoser som är satta på fel grunder och senare återtas. Brister i rapporteringen av vårdkontakter i öppenvård. Ålder för första diagnos kan påverkas av vid vilken ålder personer påbörjar familjebildning, eftersom diagnosen kan sättas i samband med fertilitetsutredning.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se