Akuta vårdbesök

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad tillgänglig effektiv

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av personer med diagnosen endometrios som sökt akut vård på grund av buksmärtor eller andra endometriosrelaterade symtom.
Enhet: Kvot.

Syfte

Endometrios är en sjukdom som kan medföra svåra buksmärtor, men även andra besvär. En adekvat och långsiktigt fungerande behandling mot detta är viktig. Utöver behandling är det dels nödvändigt med en etablerad kontakt med vårdgivare som har kunskap inom området endometrios. Även en väl fungerande samverkan mellan olika vårdinstanser minskar risken för akuta vårdbesök. En hög andel akuta besök på grund av symtom som kan härledas till endometrios kan vara en indikation på bristfällig behandling och otillräckliga uppföljningsrutiner. Det kan även spegla brister i den övriga vårdens tillgänglighet eller brister i samverkan mellan olika vårdinstanser.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens patientregister. Nationell datakälla finns. Kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med endometrios som inte har fått en diagnos för detta och som söker akut vård för endometriosrelaterade symtom inkluderas inte i analysen. De som får sin diagnos för första gången i samband med akutbesöket inkluderas inte i nämnaren. Benägenheten att sätta en diagnos vid akutmottagningen varierar mellan sjukhus. Potentiella felkällor: Även buksmärtor som inte har med endometrios att göra, till exempel blindtarmsinflammation, inkluderas i analysen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se