Afasibehandling

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andel personer med afasi till följd av stroke som fick tidig intensivträning med logoped för sina besvär.
Enhet: Procent.

Syfte

Afasi är vanligt efter stroke och innebär språkliga besvär till exempel svårigheter att tala, skriva och läsa. Detta leder ofta till svårigheter att kommunicera med andra och att vilja delta i sociala aktiviteter. Besvären är oftast störst under den första tiden efter insjuknandet. Behandlingen innefattar språklig träning med logoped och varierar beroende av afasins art och svårighetsgrad. Intensiv träning innebär fyra eller fler timmars träning per vecka, totalt cirka 60 träningstimmar. Syftet med indikatorn är att följa i vilken utsträckning sjukvården erbjuder intensiv språklig träning vid afasi efter stroke.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Insamling påbörjas 2018.

Felkällor

Bortfall i uppgift om åtgärden i kvalitetsregistren. Rapporteringen av variabeln afasibehandling påbörjas under 2018 således för närvarande är det inte möjligt att göra ett datauttag från registret.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se