ADL-förmåga efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen strokefall där patienten klarar sin ADL självständigt 3 respektive 12 månader efter stroke.
Enhet: Procent.

Syfte

ADL-förmågan efter 3 månader speglar resultatet av de akuta insatserna för personer som insjuknar i stroke. ADL-förmågan efter 12 månader mäter även andra aspekter av vården, såsom rehabilitering, sekundärprevention och kommunernas insatser för personer som insjuknat i stroke. ADL står för allmän daglig livsföring och avser här förmågan att självständigt klara på- och avklädning samt toalettbesök.

Önskvärt värde

högt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

I jämförelsen ingår endast de som har besvarat enkäten vilket kan påverka resultatet. Täckningsgraden, liksom svarsfrekvensen vid 3 och 12 månader, kan påverka resultatet för indikatorn. Hög täckningsgrad innebär att fler patienter med svår stroke inkluderats och därmed blir andelen ADL-oberoende lägre. Låg svarsfrekvens ger istället ett falskt positivt resultat. Insamlingsmetoden för enkäten kan förutom enkätrapportering även vara telefonintervju eller återbesök i sjukvården. Uppgifterna kan komma från patient men även från närstående och sjukvårdspersonal (till exempel i särskilda boenden).

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.