ADL-förmåga efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

Andelen strokefall där patienten klarar sin ADL självständigt 3 respektive 12 månader efter stroke.
Enhet: Procent.

Syfte

ADL-förmågan efter 3 månader speglar resultatet av de akuta insatserna för personer som insjuknar i stroke. ADL-förmågan efter 12 månader mäter även andra aspekter av vården, såsom rehabilitering, sekundärprevention och kommunernas insatser för personer som insjuknat i stroke. ADL står för allmän daglig livsföring och avser här förmågan att självständigt klara på- och avklädning samt toalettbesök.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Riksstroke. Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

I jämförelsen ingår endast de som har besvarat enkäten vilket kan påverka resultatet. Täckningsgraden, liksom svarsfrekvensen vid 3 och 12 månader, kan påverka resultatet för indikatorn. Hög täckningsgrad kan innebära att fler patienter med svår stroke kan ha nåtts av uppföljningen och därmed kan andelen ADL-oberoende bli högre. Låg svarsfrekvens kan bero på att främst patienter med lindrigare funktionshinder svarar, och detta kan istället ge ett falskt positivt resultat. Insamlingsmetoden för enkäten kan förutom enkätrapportering även vara telefonintervju eller återbesök i sjukvården. Uppgifterna kan komma från patient men även från närstående och sjukvårdspersonal (till exempel i särskilda boenden).

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se