28 dagars dödlighet efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

28-dagars dödlighet bland förstagångsfall av stroke
Enhet: Procent.

Syfte

Med stroke avses intracerebral blödning, akut ischemisk stroke och ej specificerad stroke. Måttet avser att mäta kvaliteten i hela vårdkedjan från den förebyggande vården till ambulansverksamheten, det akuta omhändertagandet och efterföljande vård.

Önskvärt värde

lågt

Öppna alla +

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen). Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Mycket litet bortfall av personnummer i både patientregistrets slutenvårdsdel och i dödsorsakregistret. Skiftande diagnoskriterier i de olika landstingen liksom i klassificering av dödsorsaker i dödsorsaksregistret kan påverka resultaten.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke.