28 dagars dödlighet efter stroke

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-03-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

hjärt- kärlsjukdom

Riktlinjeområde

stroke

Mått

28-dagars dödlighet bland förstagångsfall av stroke.
Enhet: Procent.

Syfte

Med stroke avses intracerebral blödning, akut ischemisk stroke och ej specificerad stroke. Måttet avser att mäta kvaliteten i hela vårdkedjan från den förebyggande vården till ambulansverksamheten, det akuta omhändertagandet och efterföljande vård. Samtliga vårdtillfällen med någon diagnos av stroke i patientregistrets slutenvårdsdel eller ett dödsfall med dödsorsaken stroke inom 28 dagar hänförs till ett strokefall. Både patienter som vårdats och inte vårdats på sjukhus ingår därmed. Dödligheten inom 28 dagar mäts med Dödsorsaksregistret där alla avlidna beaktas oavsett dödsorsak.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Mycket litet bortfall av personnummer i både patientregistrets slutenvårdsdel och i dödsorsakregistret. Skiftande diagnoskriterier i de olika landstingen samt diagnossättningen i dödsorsaksregistret kan påverka resultaten.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid stroke. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se