Vissa knäledsskador och knäledsbesvär

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S76.1, S83.0, S83.1, S83.2, S83.3, S83.4, S83.5, S83.6, S83.7, M23.2, M23.5

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter operation med menisksuturering och tungt knäbelastande arbete kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 månader. Möjligheter till arbetsanpassning, tillfälligt eller permanent byte av arbetsuppgifter bör övervägas för att underlätta arbetsåtergång.
  • Vid enklare skador och icke knäbelastande arbetsuppgifter behövs inte alltid sjukskrivning (utöver de första sju dagarna med sjukanmälan). Arbetsanpassning av och/eller anpassat färdsätt till arbetet kan underlätta fortsatt arbete.
  • Efter komplexa knäskador (S83.7) eller multiligamentskador/knäluxation (S83.0) och icke knäbelastade arbetsuppgifter kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 veckor. Anpassat färdsätt till och från arbetet kan underlätta återgång i arbete.
  • Efter komplexa knäskador (S83.7) eller multiligamentskador/knäluxation (S83.0) och knäbelastande arbetsuppgifter kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 18 månader. Möjligheter till arbetsanpassning, tillfälligt eller permanent byte av arbetsuppgifter eller byte av arbete kan behöva övervägas för att möjliggöra tidigare arbetsåtergång.
  • Efter operation av meniskskada för en individ utan samsjuklighet kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 veckor.
  • Efter operation av meniskskada för en individ med ökad samsjuklighet kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 4 månader. Möjligheter till arbetsanpassning, tillfälligt eller permanent byte av arbetsuppgifter kan behöva övervägas för att underlätta arbetsåtergång.
  • Efter isolerade knäledsskador (S83.1, S83.2, S83.3, S83.4 och S83.5) kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 veckor. Arbetsanpassning, anpassat färdsätt till och från arbetet och/eller partiell sjukskrivning bör alltid övervägas.
  • Efter främre korsbandsrekonstruktion och icke knäbelastande arbetsuppgifter kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 veckor.
  • Efter främre korsbandsrekonstruktion och knäbelastande arbetsuppgifter kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 6 månader. Möjligheter till arbetsanpassning, tillfälligt eller permanent byte av arbetsuppgifter bör övervägas för att underlätta arbetsåtergång. 

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Generellt sett leder en ökad samsjuklighet (exempelvis metabola, endokrina och neurologiska sjukdomar samt tidigare/övriga traumatiska skador) till en längre läkningstid vilket kan medföra behov av längre sjukskrivning utifrån varje given knäskada och sysselsättning.

En opererad meniskskada hos en person utan samsjuklighet har ofta en kortare läkningstid än en meniskskada hos en person med ökad samsjuklighet efter motsvarande kirurgiska ingrepp. Samtidigt förekommande knäartros är till exempel betydligt mer vanligt hos personer över 40 år som opereras för en meniskskada än hos personer under 40 år.

Efter operation med menisksuturering och tungt knäbelastande arbete kan det vara direkt medicinskt olämpligt att ha ett tungt knäbelastat arbete på 4 till 6 månader.

Partiell sjukskrivning och successiv upptrappning av arbetstiden kan vara lämpligt vid återgång i arbete.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss