Social fobi

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F40.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig till medelsvår social fobi bör sjukskrivning om möjligt undvikas.
  • Vid medelsvår till svår social fobi kan arbetsförmågan vara tillfälligt nedsatt. Sjukskrivningstiden bör vara kort, upp till 4 veckor, överväg partiell sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Vid social fobi är information om tillståndets ofarlighet avgörande i initialskedet och måste upprepas och förstärkas med självhjälpsmaterial och hän-visning till relevant patientinformation. Samtidig depression eller missbruk är vanliga komplikationer som utreds och åtgärdas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss