Skadligt bruk av droger, drogberoende

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvårt till svårt beroendesyndrom och abstinens, uppkomna komplikationer, samsjuklighet och pågående behandling kan patienten sjukskrivas på heltid eller partiellt upp till 3 månader.
  • Vid lindrigt, medelsvårt till svårt skadligt bruk av droger med akut komplicerat förlopp som kräver slutenvård kan patienten sjukskrivas på heltid upp till 3 veckor och därefter 2 veckor i öppenvård.
  • Under drogpåverkan är arbetsförmågan nedsatt men är inte skäl för sjukskrivning.
  • Vid svårt beroendesyndrom och samsjuklighet och pågående behandling kan patienten sjukskrivas på heltid upp till 6 månader.
  • Vid kroniska drogskador med samsjuklighet och när samtliga behandlingsinsatser haft utebliven effekt, kan arbetsförmågan bli permanent nedsatt.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Vid beroende kan sjukskrivning vara en del av behandlingen förutsatt att den är kopplad till kontroll av patientens drogfrihet, samt deltagande i medicinska och beteendeförändrande behandling. Sjukskrivning utan aktiv behandling kan leda till utebliven förbättring. Patienter kan sjukskrivas under tiden som de deltar i läkemedelassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). Behandlingen innehåller medicinska och psykosociala insatser och sker på enheter som bedriver sådan behandling (se även Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015 och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, 2016). Förebyggande sjukskrivning för behandling är aktuell om behandlingen i sig hindrar närvaro på arbetsplatsen, exempelvis behandlingshem eller intensiv öppenvårdsbehandling såsom påbörjande av läkemedelassisterad behandling för opioidberoende. Vid skadligt bruk av droger med akut komplicerat förlopp kan komplikationerna bli så framträdande att de i sig medför arbetsoförmåga och sjukskrivning. Samsjuklighet med andra psykiska och somatiska sjukdomar (t.ex. depression, ångestsyndrom, begynnande psykos, personlighetsstörning, adhd, bipolär sjukdom och blodsmitta) är ofta förekommande. Vid samsjuklighet ska behandling ske parallellt, men funktionsförmågan bedömas utifrån respektive tillstånd. Under påverkat tillstånd eller abstinens finns risk för att individen förorsakar olyckor, exempelvis på arbetsplatsen eller i trafiken, och skadar både sig själv och andra.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss