Sårskada på hand, handled och underarm

Senast uppdaterad: 2007-10-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S51, S61

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår sårskada på underarm med senskada rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid svår sårskada på handled och hand med nervskada rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid svår sårskada på handled och hand med senskada rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid lindrig sårskada på handled och hand rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid lindrig sårskada på underarm rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid svår sårskada på underarm med nervskada rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid arbete där händerna används för ett manuellt arbete, som är smutsigt eller där handtvätt är ofta förkommande bör patienten avstå från dessa arbetsuppgifter. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.

Informera patienten om de kända negativa konsekvenserna av allmän inaktivitet.

Gör en fördjupad undersökning och analys. Andra underliggande skador och komplikationer måste uteslutas. Behandla och sjukskriv i enlighet med ny dia-gnos vid helt nya fynd. Om det inte finns några nya fynd krävs i normalfallet ingen sjukskrivning. Vid konstaterade fortsatta besvär som inte är obetydliga kan arbete på halv- eller deltid en kortare tid vara vägledande. Motiv för avsteg från grundrekommendationen måste klart uttryckas i intyg och journalen. Etablera kontakt med arbetsplatsen och Försäkringskassan.

Förutsatt att sjukfallet bedöms som medicinskt färdigutrett och färdigbehandlat informeras den hjälpsökande om att sjukskrivning inte är en motiverad åtgärd. Erbjud om möjligt patienten tid för återbesök.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss