Salmonellos och andra bakteriella tarminfektioner

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

A02, A04

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår salmonellos och andra bakteriella tarminfektioner med komplikation rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 3 veckor. Ytterligare 2 veckor med partiell sjukskrivning i en del fall.
  • Vid medelsvår salmonellos och andra bakteriella tarminfektioner rekommenderas ingen sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Komplikationer som artriter bör avlastas och då är det speciellt viktigt med sjukskrivning i arbeten med tyngre fysisk belastning. Infektiösa enteriter är ofta anmälningspliktiga sjukdomar. Det finns därför speciella restriktioner för patienter som arbetar med livsmedel eller inom sjukvården. Patienter som är bärare av smittfarlig sjukdom, utan att ha några egentliga symtom, ska sjukskrivas enligt gällande föreskrifter. Det ska markeras överst på blanketten för medicinskt underlag (avstängning enligt smittskyddslagen 2004:168). Vid salmonella: I de fall patienten arbetar med livsmedel, sjukvård med patientkontakt och barnomsorg kvarstår smittrisken (dvs. arbetshinder) så länge patienten är smittbärare (smittskyddslagen 2004:168). Detta gäller även om symtomen har upphört. Vid långvarigt förlopp bedöm om patienten drabbats av komplikationer som ledsymtom. Ompröva diagnosen om patienten har fortsatta diarréer och buksmärtor efter 7–10 dagar. Vid fortsatta symtom som påverkar allmäntillståndet kan det vara motiverat att patienten är sjukskriven under tiden som en fortsatt utredning pågår.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss