Reumatoid artrit (RA)

Senast uppdaterad: 2020-10-07

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M05, M06

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 3 månader på heltid eller partiellt, följt av partiell sjukskrivning upp till 3 månader.
  • Vid svår reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt helt eller partiellt ofta i mer än 3 månader, ibland upp till 6 månader.
  • Vid medelsvår reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 3 månader på heltid eller partiellt, följt av partiell sjukskrivning upp till 3 månader.
  • Vid lindrig reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 6 veckor på heltid eller partiellt.
  • Vid lindrig reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 3 månader på heltid, följt av partiell sjukskrivning upp till 3 månader.
  • Vid svår reumatoid artrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till 3 månader på heltid eller partiellt, följt av partiell sjukskrivning upp till 3 månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Med dagens tidiga diagnostik följt av tidig, aktiv och effektiv läkemedelsbehandling och rehabilitering har möjligheterna för personer med RA att bibehålla och återfå arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter klart förbättrats. Patienten behöver ofta bli sjukskriven i början av sjukdomen eller vid skov, i väntan på effekt av påbörjad eller förändrad medicinering. Ofta kan partiell sjukskrivning vara ett alternativ. Patienterna kontrolleras regelbundet och behandlingseffekten utvärderas kontinuerligt. Det kan bli aktuellt med en ortopedisk bedömning om patienten behöver operation. Samsjuklighet kan förekomma (exempelvis depression) och om dessa tillstånd påverkar funktion och aktivitetsförmåga ska de vägas in.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss