Postinfektiöst tillstånd efter covid-19

Senast uppdaterad: 2021-05-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

U09.9

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom eller skada påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. I beslutsstödet beskrivs postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (postcovid). Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd baseras på idag tillgänglig kunskap och kan komma att ändras allt efter vi lär oss mer om postcovid. Det finns dock en hel del kunskap om postinfektiösa tillstånd efter andra virusinfektioner som man kan stödja sig på. För akut covid-19-infektion se beslutsstöd för covid-19 (inkl. de patienter som fått intensivvård med respiratorbehandling). Postcovid innebär kvarstående eller sena symtom efter en tidigare genomgången covid-19-infektion. Kvarstående eller sena symtom kan exempelvis vara uttalad trötthet, kognitiv eller fysisk nedsättning på grund av långvarig sjukdom. Symtomen kan påverka återhämtningstiden, behovet av rehabilitering och återgång till arbete eller annan sysselsättning. En långsiktig planering med gradvis återgång i arbete eller annan sysselsättning med anpassningar av arbetssätt och arbetstid utifrån symtombild, är att rekommendera. Kontinuerlig utvärdering av för- och nackdelar med sjukskrivningen kan ha stor betydelse för rehabilitering och återgång i arbete. Bedömning av arbetsförmågan behöver göras utifrån patientens funktionstillstånd och de krav som arbetet eller annan sysselsättning innebär. Kvarstående eller sena symtom som t.ex. nedsatt kognitiv funktion, smärta, sömnsvårigheter och psykiska besvär behöver bedömas inför beslut om förnyad sjukskrivning eller relevanta rehabiliteringsåtgärder. Det gäller även patienter vars tillstånd efter en tids förbättring försämras med påtagligt nedsatt funktionstillstånd. För patienter med samtidig somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet kan postcovid medföra att funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar sätter ned arbetsförmågan under lång tid och kan därför motivera längre sjukskrivning (se även Socialstyrelsens underlag för riskgrupper). Det finns även indikationer på att tidigare fullt friska individer kan drabbas hårt av postcovid, även dem som initialt har en lindrig infektion.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss