Parkinsons sjukdom

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G20

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid parkinsons sjukdom i komplikationsfas är det ovanligt med arbetsförmåga.
  • Vid parkinsonism med motoriska fluktuationer kan patienter med arbeten som inte kräver fysisk ansträngning och kontinuitet över dagen behålla viss arbetskapacitet.
  • Vid tidig parkinsonism finns ofta behov av återkommande korttidssjukskrivning för att återhämta sig.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Stora individuella skillnader förekommer vilket skall beaktas. Arbeten som kräver hög koncentration, snabb uppfattningsförmåga och god finmotorik (exempelvis skrivförmåga) kan vara olämpliga. Behandla övergående funktionsnedsättningar som är betingade av olämplig medicinering, behandlingssvikt, depression, ångesttillstånd, sömnbrist eller psykiska reaktioner till följd av behandlingen. Uppmärksamma sjukskrivning som blir omfattande och varaktig i tid. Sjukskrivande läkare bör försäkra sig om att patienten har kontakt med Försäkringskassan och arbetsgivaren. Partiell sjukskrivning för att gradvis öka belastningen vid återgång i arbetet är ofta att föredra.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss