Paniksyndrom

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F41.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrigt paniksyndrom bör sjukskrivning om möjligt undvikas.
  • Vid medelsvårt paniksyndrom kan arbetsförmågan vara tillfälligt nedsatt upp till 4 veckor, partiell sjukskrivning bör övervägas.
  • Vid svårt paniksyndrom och agorafobi kan patienten sjukskrivas längre än 4 veckor, partiell sjukskrivning bör övervägas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Sjukskrivning kan leda till ökat undvikande och förstärkning av syndromet. Vid paniksyndrom är information om tillståndets ofarlighet avgörande i det initiala skedet och måste upprepas och förstärkas med självhjälpsmaterial och hänvisning till relevant patientinformation. Samsjuklighet med depression eller beroendesjukdom är vanligt och bör utredas. Somatisk differentialdiagnos bör övervägas. Vid sjukskrivningstider längre än 3 månader kan psykiatrisk kompetens behövas för att bedöma arbetsförmågan.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss