Multipel skleros

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G35

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår eller medelsvår till svår multipel skleros rekommenderas sjukskrivning upp till 8 veckor på heltid.
  • Vid lindrig eller lindrig till medelsvår multipel skleros rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid primär progressiv multipel skleros eller sekundär progressiv multipel skleros krävs ofta en längre tids sjukskrivning. Sjukskrivningen är ofta partiell i början och ökar gradvis i takt med att funktionsnedsättningen tilltar. Arbetet i sig påverkar dock inte sjukdomsaktiviteten.
  • Vid svår multipel skleros rekommenderas sjukskrivning upp till 12 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Vid sjukdomsdebut med skov behövs ofta kortare sjukskrivningsperiod, framför allt vid arbeten som kräver koncentration, uthållighet och simultankapacitet. Stora individuella skillnader förekommer vilket skall beaktas. Associerade symtom som psykiska krisreaktioner, MS-trötthet och tidig kognitiv svikt måste vägas in. Uppmärksamma sjukskrivning som blir omfattande och varaktig i tid. Sjukskrivande läkare bör försäkra sig om att patienten har kontakt med Försäkringskassan och arbetsgivaren. Partiell sjukskrivning för att gradvis öka belastningen vid återgång i arbetet är ofta att föredra. Behandling med betainterferon (bromsmedicin) är i början ofta förenad med influensaliknande biverkningar som kan vara sjukskrivningsgrundande.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss