Lungcancer

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

C34

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lokaliserad lungcancer, sjukskrivning är alltid motiverad efter en operation i minst 8 veckor. Bedöm arbetsanpassning och deltidssjukskrivning individuellt efter arbetssituationen.
  • Vid lokaliserad lungcancer, under cellgiftsbehandling är sjukskrivning under själva behandlingen motiverad. I undantagsfall finns arbetsförmåga (under 1–2 veckor) mellan behandlingarna. Arbetsanpassning och deltidsarbete kan vara aktuellt.
  • Vid spridd lungcancer är sjukskrivning alltid motiverad. Enstaka patienter kan återfå viss arbetsförmåga under en kortare tid.
  • Vid lokalt avancerad lungcancer är sjukskrivning alltid motiverat under hela behandlingstiden. Hos en mindre andel av patienterna kan arbetsförmåga återkomma från 3 månader efter behandlingen, ofta på deltid. Majoriteten har dock behov av långvarig sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. 1) Lungcancer, lokaliserad: Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv. Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). 2) Lungcancer, lokalt avancerad: Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv. Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). 3) Lungcancer, spridd: Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser).

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss