Långvarig smärta inklusive fibromyalgi

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

R52.2, M79.7

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid långvarig smärta i kombination med tidigare och återkommande sjukskrivningsperioder är en välplanerad sjukskrivning som kopplas till väldefinierade insatser av betydelse för en bättre prognos.
  • Vid långvarig smärta med högre grad av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i relation till arbetets krav kan behov av partiell sjukskrivning finnas upp till 12 månader. Den behöver då kombineras med samordnade och välplanerade insatser för en aktiv rehabilitering i relation till mål i personens rehabiliteringsplan.
  • Vid långvarig smärta i kombination med fysisk eller psykisk samsjuklighet och uttalad funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i relation till arbetets krav, kan behov av sjukskrivning finnas på heltid upp till 12 månader. I vissa fall kan längre tid behövas. Överväg alltid partiell sjukskrivning.
  • Vid långvarig smärta med mindre grad av funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i relation till arbetets krav, kan tidiga och samordnade insatser (t.ex. rehabiliterande insatser, anpassning av arbetsuppgifter eller arbetstid) göra att sjukskrivning kan undvikas.

Försäkringsmedicinsk information

En sjukdom kan påverka arbetsförmågan på olika sätt. Bedöm därför alltid arbetsförmågan efter individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid långvarig smärta kan man inte alltid räkna med smärtlindring eller fullt återvunnen funktion. En betydande del av patienterna kan dock efter hand återgå till lämpligt arbete på hel- eller deltid trots kvarstående besvär. I vissa fall kan arbetsförmågan vara nedsatt permanent.

Många patienter med långvarig smärta har en uttalad samsjuklighet med en ackumulering av olika tillstånd, ofta i kombination med psykisk ohälsa som nedstämdhet eller ångest. Ogenomtänkta förnyade utredningar bör undvikas, då de kan bidra till ökad oro samt inaktivitet, rörelserädsla och social isolering. Om smärta eller symtom försämras eller ändrar karaktär under processen är det dock viktigt att göra en ny bedömning och vid behov komplettera med relevant utredning och revidera sjukskrivnings- och rehabiliteringsplanen.

Det är vanligt med skuld- och skamkänslor gentemot arbetskamrater och närstående, vilket kan leda till ökad oro, smärta och försämrad funktion. Om en sjukskrivning är motiverad är det därför viktigt att patienten uppmanas att bibehålla sina vardagsrutiner och sina fysiska och sociala aktiviteter för att undvika sjukskrivningens negativa effekter. Sjukskrivning på deltid kan vara att föredra då det minskar de negativa effekterna av sjukskrivning och risken att bli långtidssjukskriven på heltid.

Både graden av funktionstillståndets nedsättning och bedömning av riskerna med sjukskrivning ska vara vägledande. Tidig samordning av insatser och samverkan mellan olika aktörer är grundläggande för att skapa förutsättningar för en hållbar återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss