Inflammation i regnbågshinna, åderhinna och näthinna

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

H20, H30

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen eller inflammation i åderhinnan och näthinnan med djup inflammatorisk ögonsjukdom rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 6 veckor. Kräver inte alltid sjukskrivning. Om arbetet tillåter kan patienten ofta återgå innan tillståndet har läkt ut.
  • Vid medelsvår inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen eller inflammation i åderhinnan och näthinnan med nedsatt syn på ett öga rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 veckor.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Patienter som utövar yrkesmässig fordonstrafik (kranskötare etc.) med krav på fullgod syn i båda ögonen bör tillfälligt omplaceras eller sjukskrivas. Blir tillståndet kroniskt bör omskolning eller andra arbetsåtgärder diskuteras. Företagshälsovården och/eller arbetsgivaren och Försäkringskassan bör kopplas in om tillståndet får en kronisk karaktär. Det kan bli aktuellt med ergonomiska förbättringsåtgärder, anpassade arbetsuppgifter eller omplacering. Syncentral kan tillgodose belysnings och eventuellt bildkraven (kontrast, förstoringshjälpmedel) på arbetsplatsen samt anpassa arbetsplatsen efter synbehovet. Vid otillräcklig effekt eller biverkningar av mediciner eller ögondroppar kan patienten behöva sjukskrivning i väntan på effekten av den förändrade behandlingen och medicineringen.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss