Hörselnedsättning

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

H90, H91

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår hörselnedsättning där arbetsbelastningen innefattar betydande krav på kommunikation rekommenderas partiell sjukskrivning upp till 1 månad.
  • Vid medelsvår hörselnedsättning där arbetsbelastningen innefattar begränsade krav på kommunikation rekommenderas ingen sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Ofta har patienten arbetsförmåga om arbetet är lämpligt. Patientens arbetsförmåga påverkas framför allt av den trötthet som kommer av att under längre perioder anstränga sig för att uppfatta information och delta i social interaktion. Detta är framför allt ansträngande i en bullrig arbetsmiljö. Diskutera byte av arbetsuppgifter eller arbete om arbetsmiljön är bullrig. Hörselnedsättning medför sällan helt nedsatt arbetsförmåga om patienten fått lämplig hörselrehabilitering och arbetsmiljön har anpassats. Utred om arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön kan anpassas. Trots lämpliga åtgärder finns risk för permanent begränsad aktivitetsförmåga.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss