Generaliserat ångestsyndrom

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F41.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvårt till svårt generaliserat ångestsyndrom kan arbetsförmågan vara tillfälligt nedsatt upp till 4 veckor, partiell sjukskrivning bör övervägas.
  • Vid svårt generaliserat ångestsyndrom kan sjukskrivningstiden vara längre än 4 veckor med sjukskrivning på heltid eller partiellt.
  • Vid lindrigt till svårt generaliserat ångestsyndrom bör sjukskrivning om möjligt undvikas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Patienter med generaliserat ångestsyndrom fungerar oftast socialt och i ar-betslivet, men inte med sin fulla förmåga p.g.a. det ständiga stresspåslag som sjukdomen för med sig. De olika följdtillstånden (sömnstörning, kroppsliga obehag m.m.) förekommer periodvis. Åtgärder, t.ex. extensiva somatiska utredningar, riskerar att befästa sjuk-domstillståndet och bör undvikas till förmån för aktiva behandlings- och re-habiliteringsinsatser. Samsjuklighet med depressions- eller missbrukssjukdom är vanligt och bör utredas. Risken för återkommande episoder med funktionssvikt är hög och det kan finnas behöva av farmakologisk långtids-behandling.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss