Epilepsi

Senast uppdaterad: 2019-04-10

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G40

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi med återkommande epileptiska anfall kan heltidsarbete vara möjligt i perioder. I andra perioder kan partiell eller hel sjukskrivning behövas, under flera veckor upp till flera månader.
  • Pålagrad oro och ångest för ytterligare anfall och utveckling av depressiva symtom kan sätta ned arbetsförmågan under långa perioder. Sjukskrivningsbehovet får då styras av allvarlighetsgraden i dessa symtom och effekt av behandling.
  • Vid inställning eller byte av läkemedel mot epilepsi kan arbetsförmågan vara partiellt eller helt nedsatt under flera veckor, ibland månader.
  • Efter epilepsianfall är arbetsförmågan vanligtvis nedsatt från någon dag upp till några veckor.
  • Under perioder av stress och påfrestning kan risk för epilepsianfall öka, framför allt hos personer med kognitiva svårigheter, och arbetsförmågan bli nedsatt. I sådana situationer ger inte medicinomställning alltid önskad effekt utan personen har behov av vila och minskade krav. Överväg partiell eller hel sjukskrivning.
  • Under graviditet och efter förlossning kan, på grund av ökad anfallsrisk och vid bristfällig anfallskontroll, behov av partiell eller hel sjukskrivning finnas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. I samband med längre eller återkommande sjukskrivningsperioder kan partiell sjukskrivning och gradvis återgång vara avgörande för att personer ska kunna komma tillbaka till arbete. Om en individ är arbetslös och har längre eller återkommande sjukskrivningsperioder kan det vara aktuellt att arbets-livsinriktade åtgärder ges i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Under graviditet är det önskvärt att den gravida är anfallsfri i så stor utsträckning som möjligt och att doser av läkemedel mot epilepsi kan hållas så låga som möjligt för att minimera risken för negativa effekter på fostret. Sjukskrivning är en viktig faktor för att motverka trötthet som kan medföra ökad anfallsrisk. Efter förlossning är det vanligt med sömnbrist som kan ge en ökad anfallsrisk. Den nyförlösta kan då behöva sjukskrivning och den andra föräldern eller annan person vara föräldraledig och ta huvudansvar för barnet. Innehav av körkort är villkorat för personer med epilepsi. Se information hos Transportstyrelsen. Vid bedömning av arbetsförmåga är det viktigt att väga in personens hela situation med eventuellt bakomliggande sjukdomssymtom, samsjuklighet, kognitiva svårigheter samt psykisk påfrestning och stresskänslighet. Antal anfall är inte avgörande för hur arbetsförmågan är nedsatt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss