Endometrios

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

N80

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Efter öppen abdominell adnexkirurgi på grund av endometrios kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till sex veckor på heltid, oberoende av arbetsbelastning.
  • Efter hysterektomi och eventuell icke-radikal adnexkirurgi, på grund av endometrios, oavsett metod och vid fysiskt lätta arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till sex veckor på heltid.
  • Vid symtomfri endometrios, eller endometrios med enstaka dagar med aktivitetsbegränsande symtom, krävs vanligtvis ingen sjukskrivning utöver den första veckan.
  • Vid akut smärtskov på grund av endometrios kan arbetsförmågan vara helt nedsatt upp till fyra veckor, även vid fysiskt lätta arbeten.
  • Efter hysterektomi och eventuell icke-radikal adnexkirurgi, på grund av endometrios, oavsett metod och vid fysiskt tyngre arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till åtta veckor på heltid.
  • Vid endometrios och försämring i samband med graviditet kan arbetsförmågan vara nedsatt på heltid eller partiellt under hela eller delar av graviditeten.
  • Efter laparoskopisk adnexkirurgi eller andra icke-avancerade laparoskopiska ingrepp på grund av endometrios och vid fysiskt tyngre arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till fyra veckor på heltid.
  • Efter hysterektomi med samtidig radikal adnexkirurgi på grund av endometrios kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till tre månader på heltid.
  • Efter laparoskopisk adnexkirurgi eller andra icke-avancerade laparoskopiska ingrepp på grund av endometrios och vid fysiskt lätta arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt upp till två veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

En patient kan passa in under olika situationer vid olika tidpunkter i sjukdomsförloppet.

Det finns stora skillnader i symtomatologi mellan individer, men det är vanligt att arbetsprestationen är sänkt vid endometrios till följd av smärta och lägre arbetsförmåga. Flera års fördröjning av diagnostik är vanligt och kan också påverka arbetsförmågan.

Läkare kan ibland behöva avstå från att genomföra gynekologisk undersökning på grund av att detta kan utlösa eller förvärra smärta. I sådana fall kan senast utförda undersökning samt aktuell funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning ligga till grund för läkarintyg.

Samsjuklighet med exempelvis psykisk sjukdom, annan smärtproblematik, mag-tarmsjukdom, infektioner och annan bukkirurgi än endometrioskirurgi kan motivera avsteg från huvudrekommendationerna. Avancerad endo¬metrioskirurgi kan bli omfattande och motivera sjukskrivning i varierande grad. I vissa fall kan sjukskrivning behövas efter kejsarsnitt. Vid samtliga ovanstående situationer, samt vid långvarig svårbehandlad smärta till följd av endometrios, behöver individuell bedömning göras av arbetsförmågan.

Vid endometrios med kronisk smärta och pågående multiprofessionell smärtrehabilitering kan patienten behöva avstå från arbete helt eller delvis så länge som rehabilitering pågår.

Gradvis återgång i arbete kan vara lämpligt när det är möjligt.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss