Eksemsjukdomar

Senast uppdaterad: 2020-10-07

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Flertalet eksemsjukdomar sätter inte ned arbetsförmågan
  • Vid svåra handeksem är arbetsförmågan ofta nedsatt under flera månader för att läka eksemet, återställa hudens barriär och förhindra återfall. Arbetsanpassning eller byte av arbete kan krävas.
  • För att minska hudslitage, för att hudbarriären ska återhämta sig och för att förhindra återfall kan sjukskrivning upp till 6 månader behövas.
  • Vid andra eksem kan funktionen vanligen återställas och eksemet läka inom en månad.
  • Vid kontakteksem kan sjukskrivning behövas i väntan på att olämpliga ämnen i arbetsmiljön tas bort.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Handeksem som medför arbetshinder mer än en månad bör remitteras till arbets-och miljödermatologisk mottagning eller i andra hand till hudklinik, detta för att förhindra att eksemet blir kroniskt. För att fastställa behovet av aktivitetsminskning bör arbets- och miljödermatologisk utredning göras tidigt i sjukdomsförloppet. I de fall där sjukskrivning vid andra eksem sker i primärvården och sjukskrivningstiden överskrider en månad bör patienten remitteras till hudspecialist för ytterligare utredning och mer verkningsfull behandling. Kroniskt handeksem påverkar signifikant arbetsproduktivitet och funktionalitet på arbetet och leder inte sällan till arbetsbyte.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss