Diabetes mellitus typ 1

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

E10, O24.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid diabetes mellitus typ 1 med onormalt metabolt tillstånd vid diabetes mellitus rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid medelsvår diabetes mellitus typ 1 med nyligen diagnostiserad diabetes där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid diabetes mellitus typ 1 före graviditeten med sedan tidigare konstaterad diabetes mellitus typ 1 vid graviditet kan arbetsförmågan vara delvis eller helt nedsatt under delar av eller hela graviditeten.
  • Vid medelsvår diabetes mellitus typ 1 med nyligen diagnostiserad diabetes där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Patienterna kan få labil glukosnivå i samband med annan sjukdom, framför allt vid infektioner. Detta kan innebära längre funktionsnedsättning och korttidsfrånvaro än vad infektionen annars skulle medföra. Depressioner är vanligare vid diabetes och kan försämra såväl arbetsförmågan som förmågan att sköta egenvården. Vid skiftarbete kan det vara aktuellt att försöka anpassa arbetstiderna. Vid graviditet medför kravet på en mycket välreglerad glukosnivå för att undvika fosterpåverkan tät provtagning och övergång från peroral behandling till insulin samt en ökad risk för insulinkänningar. Sjukskrivning vid följdsjukdomar är helt beroende av symtomens grad, samsjuklighet från flera organsystem och patientens arbetsuppgifter. Efter många års diabetes kan patienter drabbas av ökad uttröttbarhet. Detta kan leda till permanent nedsatt arbetsförmåga. Sjukskrivning på deltid kan medföra att patienten kan stanna i arbetslivet.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss