Depressiv episod

Senast uppdaterad: 2017-01-30

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

F32

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår till svår depressiv episod kan arbetsförmågan vara nedsatt. Sjukskrivning på heltid, alternativt partiell sjukskrivning upp till 6 månader.
  • Vid lindrig depressiv episod kan patienten sjukskrivas upp till 3 månader i första hand partiell sjukskrivning för att i möjligaste mån bibehålla aktivitetsnivå och sociala kontakter.
  • Vid lindrig förstagångsdepression bör sjukskrivning undvikas.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Vid sjukskrivning för depressiv episod kan återgång i arbete normalt ske före avslutad behandling. Bibehållen aktivitet och arbete kan vara främjande för läkning. Okomplicerade förstagångsdepressioner uppnår vid adekvat behandling ofta förbättrad funktion inom tre månader. Full läkning kan dröja upp till sex månader och i vissa fall betydligt längre. Stora individuella skillnader förekommer. Depression bör redan initialt utredas och följas upp med skattningar av sjukdomens svårighetsgrad. Vid depression förekommer ofta psykisk och somatisk samsjuklighet t.ex. ångestsjukdom, missbruk, bipolär sjukdom, posttraumatiskt stressyndrom, social fobi, ätstörning eller neuropsykiatrisk problematik. Vid samsjuklighet behandlas de ingående diagnosticerade sjukdomarna samtidigt. Även psykosociala faktorer som stress och sorgreaktioner kan vara svåra att differentiera från depressiv episod.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss