Cervikal rizopati

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M50.1, M50.2, M50.3, M50.8, M50.9, M53.0, M53.1

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid funktionsbegränsande cervikal rizopati där arbetsbelastningen innefattar fysiskt lätta arbeten (få lyft, ej statiska positioner med armar uppåt/framåt) kan sjukskrivning behövas i upp till 6 veckor på heltid. Symtomregressen är individuell och bör utvärderas efter hand.
  • Efter operation i halsryggen och arbetsuppgifter som inte belastar halsryggen (t.ex. få lyft, ej statiska positioner med armar uppåt/framåt) och där möjlighet till pauser/vila finns kan behov av sjukskrivning finnas upp till 6 veckor på heltid. Därefter successiv återgång i arbete.
  • Vid funktionsbegränsande cervikal rizopati där arbetsbelastningen innefattar fysiskt tunga arbeten (t.ex. bakåtböjning av huvud, huvudvridningar, statiska positioner med armar uppåt/framåt, tunga lyft) kan sjukskrivning behövas i upp till 8 veckor på heltid, eller längre i väntan på åtgärder (radiologi, blockader och/eller kirurgi). 
  • För vissa individer med mycket stark smärta och neurologisk påverkan kan arbetsförmågan i vissa fall bli varaktigt nedsatt helt eller partiellt. Byte av arbete kan behöva övervägas.
  • Efter operation i halsryggen och tyngre arbetsuppgifter som belastar halsryggen (t.ex. bakåtböjning av huvud, huvudvridningar, statiska positioner med armar uppåt/framåt, tunga lyft) kan behov av sjukskrivning finnas upp till 12 veckor på heltid. Därefter successiv återgång i arbete.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Psykosociala faktorer har betydelse vid återhämtning vid cervikal rizopati. För många individer handlar det inte om att kirurgi kommer att göra dem helt bra, utan att man eliminerar den starkaste smärtan och därmed ökar livskvaliteten och möjligheterna att återgå i arbete av någon grad. De som dessutom haft en morfinkrävande smärta en längre tid före operation har erfarenhetsmässigt sämre förutsättningar att bli helt bra efter operation.

Så snart symtomen medger eller arbetsanpassning genomförts bör partiell sjukskrivning övervägas.

Vid kvarstående uttalade symtom och funktionsnedsättning 2-3 månader efter debuten är det ofta aktuellt med radiologisk utredning och eventuellt vidareremittering till specialistvård alternativt specialiserad rehabilitering. Detta kan förlänga behovet av sjukskrivning på hel- eller deltid.

Diskbråck med myelopati/ryggmärgspåverkan (M50.0) är ett allvarligare tillstånd som kan orsaka förlamning och innebär andra bedömningar och förutsättningar.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss